جلیلی: با نمایش و تعارف کشور اداره نمی‌شود

  4030405071

سعید جلیلی: کار واقعی باید از کار نمایشی تمایز داده شود. با نمایش و تعارف کشور اداره نمی‌شود. جوانان متخصصی داریم که در این زمینه خیلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین