بزرگداشت شهدای خدمت در ارتش

  4030306093

مراسم بزرگداشت شهدای خدمت، یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور مقامات لشکری و کشوری و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتشبزرگداشت شهدای خدمت در ارتش