کارشناس ترک: جنگ با ایران ساده نیست | پاسخ ضعیف اسراییل قابل پیش بینی بود

  4030205052

واکنش اسراییل بسیار سطح پایین و ضعیف بود. جنگ با ایران مسئله ساده‌ای نیست. حکومت عدالت و توسعه نمی‌تواند موضع قاطعی در حمایت از ایران یا در مورد قطع روابط با اسراییل بگیرد. روابط اقتصادی و انواع صادرات به اسراییل دارند، آن وقت می‌آیند تیتر می‌زنند که ما پشتیبان فلسطینیم و فلسطین تنها نخواهد ماند.