پرداخت ۱۶ میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات هیچ در ۸ سال!

  4030205013

معاون اقتصادی سازمان بازرسی: از سال ۹۴ تا ۱۴۰۲ این مقدار تعهدات ارزی ایفا نشده وجود دارد!