حمله یک پلنگ به مردی در هند!

  4030127056

پلنگ در هند به مردی حمله می کند، اما توسط گروهی از سگ های وحشی تعقیب می شود.