اقدام ایران در حمله به رژیم صهیونیستی ضروری و متناسب بود

  4030127054

سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام ایران در حمله به برخی نقاط نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی گفت: در راستای اعمال حق ذاتی ایران برای دفاع از خود و در چارچوب دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و همچنین در پاسخ به تجاوزارت مکرر رژیم غاصب و تجاوزکار صهیونیستی بود.

اقدام ایران در حمله به رژیم صهیونیستی ضروری و متناسب بود