جواد خیابانی: مصاحبه مارادونا بعد از مرگ من منتشر می‌شود

  4030127048

نود و سه دقیقه به صورت فیلم وصیت‌نامه‌ام را ساختم. به مارادونا قول دادم حرف هایش بعد از مرگ من و او منتشر شود