بازسازی صحنهٔ زورگیری در بزرگراه صدر

  4030127033

متهمانی که ۲۱ فروردین در بزرگراه صدر زورگیری کرده بودند بعد از دستگیری امروز برای بازسازی صحنهٔ جرم به بزرگراه صدر آمدند.