خانواده‌ای که بیشترین شهید را در حادثه تروریستی کرمان داشتند

  4021017013

پدر شهید ۲ ساله: فرزندان ما از نسل شهید سلیمانی اند؛ تروریست‌ها از نسل سلیمانی و زائران حاج قاسم هم می‌ترسند. با ریخته شدن هر قطره خون از فرزندان ما، صدها سلیمانی دیگر خواهیم دید.