انفجار موتور خودرو هنگام تست قدرت

  4020919060

گاز دادن زیاد راننده خودروی مسابقه‌ای در هنگام اندازه‌گیری قدرت موتور باعث انفجار آن و ایجاد خسارت شد.