بازیگوشی در دهان تمساح !

  4020918052

بچه میمونی که نمی داند در دهان تمساح است یا تمساحی که شکارش را فراموش کرده؟!

بازیگوشی در دهان تمساح !

بچه میمونی که نمی داند در دهان تمساح است یا تمساحی که نمی داند شکار کرده؟!