عاقبت شوخی با گاو خشمگین؛ تنبیه تلخ یک هوادار مسابقه گاوبازی!

  4011017010

در میدان گاوبازی هنگامی که یکی از تماشاگران این ورزش با یک گاو شوخی می‌کرد، با واکنش این حیوان مواجه و به شدت تنبیه شد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین