تصادف غافلگیرکننده کامیون با یک جوان

گروه ویدئو الف،   4010304085

یک کامیون در مسیر خود با تنه درخت برخورد کرد و سر از پیاده رو درآورد.