اجرای گروه کاکتوس با کلاه در عصر جدید

گروه ویدئو الف،   4010301047

اولین اجرای قسمت اول سری جدید برنامه عصر جدید با گروه کاکاتوس بود.