مسابقه جهانی پرتاب موشک کاغذی

گروه ویدئو الف،   4010226043