رشوه‌های ۵۰ میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی!

گروه ویدئو الف،   4010217029

رئیس اتاق ایران و چین گفت: افرادی ذینفع نقش خزانه را حذف کردند تا نظارتی بر درآمد‌های اتاق بازرگانی نباشد.