ارسال پیامک مالیاتی برای مالکان واحدهای مسکونی خالی

گروه ویدئو الف،   4010124062

قاسمی، وزیر راه و شهرسازی: برای مالکان ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم که از تعداد کمی نیز مالیات اخذ شده است.

 ارسال پیامک مالیاتی برای مالکان واحدهای مسکونی خالی