فوران آتشفشان تونگا

گروه عکس الف،   4001102071

فوران آتشفشان تونگا امواج خشن را به اقیانوس آرام ایجاد کرد و باعث شد قایق حامل نفت غرق شود و هزاران بشکه در آب‌های پرو بریزد.

فوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگافوران آتشفشان تونگا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین