بیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USS

گروه عکس الف،   4001102070

فرمانده فارل اولین زنی است که در تاریخ ۲۲۴ ساله این کشتی که به سال ۱۷۹۷ برمی گردد، فرماندهی این کشتی را برعهده می‌گیرد

بیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USSبیلی فارل اولین کاپیتان زن ناوگان USS
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین