طبیعت برفی جاده اولنگ رامیان

گروه عکس الف،   4001102002

بارش برف که از سحرگاه جمعه در نقاط مختلف گلستان آغاز شده است بسیاری از شهرها و روستاهای گلستان را سفید پوش کرد. جاده جنگل اولنگ یکی از سه مسیر شهرستان شاهرود به سمت استان گلستان است که به شهرهای رامیان و گنبد کاووس راه دارد. طبیعت زمستانی در این مسیر تصاویر زیبایی را خلق می‌کند.

طبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیانطبیعت برفی جاده اولنگ رامیان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین