فیلم نخستین پیوند موفق قلب خوک به انسان

گروه ویدئو الف،   4001021049

جراحان توانستند برای نخستین بار قلب خوک را با موفقیت بدون رد فوری این عضو بوسیله دستگاه ایمنی به انسان پیوند بزنند. منبع: آخرین خبر

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین