آیا اصلاح‌طلبان رادیکال در اندیشه آشوبند؟!

محسن سلگی،   4001015099 ۴۰ نظر، ۱۲ در صف انتشار و ۳۶ تکراری یا غیرقابل انتشار
آیا اصلاح‌طلبان رادیکال در اندیشه آشوبند؟!

جریان اصلاحات که عمدتاً متکی به اندیشه لیبرال است، متوجه شده که لیبرالیسم عمدتاً به تفرّد و انزوا فرد و در نتیجه بی توجهی به حیات سیاسی منتهی می شود. از طرفی جریان مذکور بی آن که چندان به این موضوع تصریح کند اما عموماً التفات دارد که ابتدا توسط مردم، طرد و حذف شده است. از طرفی خواهان حمایت همه مردم و اقشار محروم و آسیب دیده است و از طرفی حتی توان جذب طبقه متوسط مانند سالهای قبل را ندارد. مهم تر آن که بخش تندروتر این جریان در سودای برنامه دادن و نظریه مند کردن/ نظریه دار کردن تحرکاتی مانند آشوب های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ است اما همچنان گرفتار ذاتیت اندیشه لیبرال در بی تفاوت کردن افراد به حیات سیاسی است. هرچند برخی نیز مانند متأثر از برخی آبشخورهای غربی، همین بی تفاوتی و عدم حضور در صحنه سیاست را نوعی مبارزه تعبیر می کنند.

چهره شاخص التفات مورد اشاره در جریان اصلاحات، محمدرضا تاجیک است که سعی می کند ایده مردم را به گفتمان اصلاحات بازگرداند. جان مایه مطلب اخیر او تحت عنوان «تفارق و سیاست»( ۲۹ آذر)  این است که نظام به تفاوت ها اعتقادی ندارد و  این امر زمینه را زمینه ساز شورش تلقی کرده است. او از سویی می گوید سیاست عرصه تفارق و تکثر است و بس و از سویی دیگر می گوید نظام مدام تفارق تولید می کند. این یک ادعای متناقض دیگر اوست. او از سویی سیاست را تعریف به تفارق و فارق بودن و شقاق می کند اما از سویی نظام سیاسی ایران را متهم به تولید تفارق می کند. اگر تعریف سیاست را تنزل به تفارق و تضاد می دهیم، دیگر نمی توان نظم سیاسی را به سبب بازتولید آن و وفاداری به ماهیت و طبیعت سیاست-با تعریف تاجیک- سرزنش کرد.ضمن اینکه از اساس، تعریف سیاست را تحریف کرده است. همچنین تلویحاً وعده شورش عمومی داده است که این با فتنه ۸۸ و نه دی تناسب موضوعی و تقارن زمانی دارد.

او همچنین معتقد است سیاست عرصه بی راهی و سرگشتگی‌ و گم شدن است اما برای نظام سیاسی و خطاب به آن، راه تجویز می‌کند. این نوعی تناقض است. همچنین تلویحاً نظام را به بی تفاوتی به تفاوت ها دعوت می کند که نوعی خنثی سازی و سیاست مبتنی بر تساهل و وفاق حداکثری ِ خوش بینانه است. در حالی که تعریف او از سیاست بر تضاد و تفارق مطلق ابتنا دارد. این یک تناقض دیگر در ساختار بحث ایشان است.

او در بحث خود حتی از پیکار گرایی اجماعی(آگونیسم) به جای تخاصم گرایی (آنتاگونیسم) نزد لاکلائو و موفه فرا می رود. او از این دو متفکر و زوج مشهور به طور خاص اثر و الهام گرفته است اما در یادداشت اخیر خود، تخاصم و عنصر دشمن را حداکثری می بیند. قابل اشاره است که زوج مذکور نیز متأثر از الهیات سیاسی کارل اشمیت، بنیاد سیاست را دشمن و دوگانه بنیادین آن را دوست / دشمن می دانند. اما در همین دوگانه، مشخص می شود که دشمن، تنها عنصر بنیادین سیاست نیست بلکه سوی دیگر ، که دوست است نیز بنیاد آن قرار می گیرد.

 انتظار می رود که تاجیک دوستی و شباهت را نیز به عنوان مبنای دیگر امکان گفت و گو -در کنار مبنابودن تفاوت یا تمایز – بپذیرد و به لوازم آن پایبند باشد. گفت و گو به معنای سیاسی و دمکراتیک آن حتی در دمکراسی ستیزه گر (دمکراسی رادیکال یا نوسوفسطائی) بدون وجود شباهت امکان پذیر نیست و گفت و گو بدون حصول شباهت -این شباهت می تواند توافق بر سر عدم توافق یا عدم شباهت و یا تفاوت باشد- اصالت و دوامی نخواهد داشت و به تخاصم و یا تباین و جدایی افراد منتهی می شود که در تضاد با ایده «آگورایی بودن» است (آگورا به میدان‌های عمومی مهم در شهرهای یونان باستان گفته می‌شد، که نقش مرکزیت شهر را ایفا می‌نمود. آگورایی بودن کنایه از جمعی و ملازم با هم بودن افراد است). البته این گفت وگو لزوماً تحت شروط سقراطی نیست . چراکه شروط او مبنی بر این که سخن باید دارای استدلال صحیح باشد، عوام و غیرفیلسوفان را از دایره گفت وگو و دمکراسی خارج می کند یا مجال چندانی برای آنها نمی گذارد و این با عام گرایی سیاست دمکراتیک و آگورایی سازگار نیست.

به نظر می رسد نگاه امنیتی  کسانی چون تاجیک به ایستگاه نویی رسیده است که البته یادآور تخاصم گرایی عریان تر و واضح تر و ساده تر آنها در دهه ۶۰ است که این بار پیچیده تر و اغواگر شده است. محتمل است که پروژه نظریه مند کردن و موجه کردن شورش، در حال توصیه به مسیری غیر گفت و گویی است. استناد مکرر تاجیک به فرانسوا لیوتار در یادداشت مورد نقد ما، به نحو مبنایی بر گفت و گوناپذیری و عدم امکان توافق و وفاق، متکی است. لیوتار به عنوان پدر پست مدرنیسم، با تفسیر خود از نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین متأخر، رأی به ناامکانیِ توافق و حتی گفت و گو می دهد. مطابق این نظریه از آنجا که فرم های زندگی، مفارق و یا متباین هستند، نمی توان به مفاهمه و انتقال مقصود میان گویندگان در دو فرهنگ یا دو فرم زندگی امید داشت. بر اساس، نسبی گرایی و تشتت بر جهان انسانی حاکم می شود و گفت و گو هم کارکرد همگرایانه را به کلی از دست می دهد. هر چند در بادی امر، این نگاه زبان دین را با زبان علم از جهاتی هم سطح می کند اما از آنجایی که زیر آب ایده حقیقت و یقین را می زند، امکان مفاهمه علم و دین را سلب می کند. چنانکه امکان مفاهمه دو جریان سیاسی متفاوت و رقیب را. در  مقابل این برداشت، کسانی چون یورگن هابرماس با تفسیر خاص خود از  نظریه زبانی سوسور از امکان وفاق حتی به نحو عمومی آن دفاع می کنند. 

در خصوص وفاق، لیبرال ها به ویژه در جریانی که متأثر از جان لاک است و در حوزه دانش بین الملل نظریه پردازی می کند، از واقع بینی به دور هستند و دچار تقلیل انسان و حیات اجتماعی او می شوند. در این سو کسانی مانند تاجیک با ندیدن درست و بدون تناقض ایده وفاق، سیاست را به شقاق و تفارق تقلیل می دهند. این تقلیل دست کم درباره شرایط موجود در ایران و در نسخه و تجویز سیاسی آنها قابل مشاهده است. مسلما گرایش سیاسی و تخاصم عاطفی کسانی مانند تاجیک در تحلیل ها و تجویزهای آنها اثر دارد. اگر نه چگونه در یک متن کوتاه تا این حد می توان تناقض یافت؟ ضمن اینکه در این تحلیل تاجیک، به وضوح می توان مطلق بودن توجه به قدرت را دید؛ چیزی که خود او اصلاح طلبان را به سبب توجه یک سویه به آن ملامت کرده و از لزوم توجه به مردم و ساحت عمومی دفاع می کند. این تناقض و تعارض دیگری در یادداشت مورد اشاره است. چرا که تنها نظام سیاسی و رسمی را مخاطب نقد قرار قرار داده است.

آنچه درباره تاجیک گفته شد، درباره بخش بزرگی از اصلاح طلبان و تجدیدنظرطلبان صادق است. اگرچه اهداف و رفتار جدید خود را در این سطح نظری ارائه نمی کنند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۳۶۸۹۲۴۱۲:۵۵:۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
بستگی داره به این که چه وقت بهشون دستور داده بشه که وارد نقششون بشن!
ناشناس۲۳۶۸۹۹۴۱۳:۵۵:۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
علی عسگری که تا 3-2 ماه قبل رییس صدا و سیما بود، از پتروشیمی چه سررشته ای دارد که به عنوان رییس بزرگترین پتروشیمی ایران منصوب شده است؟؟؟
ناشناس۲۳۶۹۱۰۴۱۵:۱۲:۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
رشته مهندسی خوانده دوم هم ملاک این چیزها نیست مدیر و سرگروه باید توان اداره کردن زیر مجموعه که بخش اصلی باید افراد متخصص باشند را بلد باشد و نیازی به داشتن تخصص آن رشته نیست برای آن سرگروه و این در دنیا ثابت شده است حال باید دید مدیریت قبلی ایشون درست بوده یا نه در جاهایی که بوده
ناشناس۲۳۶۹۱۸۸۱۶:۲۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
حشمت‌الله قنبری، که در برنامه‌های مذهبی و گاهی سیاسی صداوسیما، به بررسی مسائل تاریخ اسلام می‌پردازد، به ریاست هلدینگ توریستی پارسیان گمارده شد!
مصطفی۲۳۶۹۳۴۸۱۹:۲۰:۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دولت دامادها داره دست خودشو رو می کنه
ناشناس۲۳۶۹۲۴۱۱۷:۲۵:۵۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح‌طلبان مثل یک مجسمه بی‌اراده هستند برای خوشگلی! که مثلاً در ایران تعدد احزاب است و تضاد افکار و تقابل آراء. در صورتی که همه چیز از اول تا آخر به دست اصولگراهاست.
ناشناس۲۳۶۸۹۴۵۱۳:۱۹:۵۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
نه اصلاح طلب رو قبول دارم نه اصولگرا فقط قانون اساسی رو که سالهاست مقامات به خاطر جنگ قدرت کنار گذاشته اند رو قبول دارم
ناشناس۲۳۶۹۲۹۲۱۸:۲۸:۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
کمیته های مجازات مردمی باید برای مسولان متخلف تشکیل شود
ناشناس۲۳۶۹۳۰۶۱۸:۴۱:۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
احمدی نژاد و روحانی و به اصطلاح مدیرانشان را باید محاکمه صحرایی کنید
ناشناس۲۳۶۹۳۷۰۱۹:۵۲:۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
هر دو گروه به انقلاب و کشور خیانت کرده و از اهداف انقلاب دور شدند
حمید۲۳۶۹۹۴۶۱۲:۰۲:۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
اهداف انقلاب چیه بنظرت، رابطه برقرار کردن با آمریکا؟
سعید۲۳۶۸۹۵۸۱۳:۳۴:۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح طلبی و اصول گرایی مرده است دیگر کسی برای این دو کلمه تب نمی کند.
ناشناس۲۳۶۹۰۱۸۱۴:۰۶:۵۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران: پست های من درآوردی شهرداری تهران باید در کتاب گینس ثبت شوند.
ناشناس۲۳۶۹۱۸۵۱۶:۲۶:۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
امیرمحمد جابری و مجید حاجی‌عبدالمجید به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور اجرایی شب شهرداری تهران منصوب شدند.
ناشناس۲۳۶۸۹۶۶۱۳:۳۹:۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاحات چیان و اصولگرایان دو بال یک پرنده هستند. پرنده با یک بال قدرت پرواز ندارد!
ناشناس۲۳۶۹۰۷۳۱۴:۴۰:۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح طلب بال دشمن در ایران است
ناشناس۲۳۶۸۹۷۰۱۳:۴۰:۳۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
موجدیت اصلاحات وابسته و تنیده در آشوب است در اغلب موارد اصلاحطلبهای اصلاح ناپذیر مجری سناریوهای دشمنان هستند
ناشناس۲۳۶۸۹۷۱۱۳:۴۱:۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
داستان اصولگرا، اصلاحطلب من را یاد داستان استقلال و پرسپولیس می اندازد!
ناشناس۲۳۶۸۹۷۴۱۳:۴۲:۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح طالبان سوپاپ زودپز نظام بوده و هستند اما با اشتباه مردم از اينها هم عبور كردند
ناشناس۲۳۶۸۹۷۸۱۳:۴۳:۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
باز هم شرح داستانی تکراری و قدیمی! سلگی جان، هیچکدام از این دو جناح دیگر برای مردم اهمیت ندارند. انرژیت را صرف انجام کار دیگری کن.
سلگی۲۳۶۹۴۲۵۲۱:۰۷:۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
چشم
ناشناس۲۳۶۸۹۸۳۱۳:۴۸:۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
آش انتصاب رئیس سابق صداوسیما به ریاست پتروشیمی خلیج‌فارس چنان شور شده که مدیر اسبق و همچنین مدیر شبکه کودک و نوجوان نیز از این انتصاب به تندی انتقاد کرده‌اند.
ناشناس۲۳۶۸۹۸۹۱۳:۵۱:۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
نماینده چابهار در مجلس: آیا معاون وزیر کار می تواند با ٤ ميليون تومان، حداقل‌های زندگی خود را بگذراند؟! / خط فقر واقعی ١٠ میلیون تومان است / با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانى، گوشت برای همیشه از سفره مردم حذف می شود
ناشناس۲۳۶۹۱۰۷۱۵:۱۵:۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
مثل این که شما بی خبر هستی که اکثر بازنشستگان زیر 6 میلیون می گیرند خط قفر هم باید دید ملاک دخیل در ان چه چیزی هست که محاسبه می شود
ناشناس۲۳۶۹۹۱۴۱۱:۲۹:۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
لابد این کمتر از ۶ میلیونی هم بالای خط فقر هستند!!!
ناشناس۲۳۶۹۰۴۱۱۴:۱۹:۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصولگرا که اصل مسأله را پاک میکنند و سعی میکنند که همه چیز را به اسم اصلاح طلبان بزنند
ناشناس۲۳۶۹۰۷۱۱۴:۳۹:۵۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح‌طلبان مثل جام جهانی هستند. هر چهار سال یکبار پیداشون میشه و به مردم میگن فداکاری کنید و در انتخابات شرکت کنید تا آن فرد از پیش تعیین‌شده رأی بیاره!
ناشناس۲۳۶۹۱۷۸۱۶:۲۲:۴۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
و اگر هم بر منطق ما پیش نرفت آشوب درست کنیم یا بگوییم افراد ما نتوانستند صلاحیت بگیرند!
انسانم آرزوست۲۳۶۹۰۹۸۱۵:۰۷:۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شما اصولچی ها دعوای خودتون با اصلاحچی ها را ببرید سرکوچه خودتان، مردم مثل هر انسان شریف و عزتمندی معاش و زندگی میخواهند.
علی اقبال۲۳۶۹۱۱۰۱۵:۱۹:۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
جناب آقای سلگی آیا شما هم مثل خط کیهان شده و در بوق اختلاف مینوازید؟ من اصولا اصلاح طلبان را چه تندرو و چه میانه رو قبول ندارم ولی خیلی از رفتارهای سیاسی شما و‌اصولگرایان در مسیر نابودی نظام است تا اصلاح طلبان. به نظر من اصولگرایان بیش از اصلاح طلبان به نظام ضربه زده اند با سیاستهای عجیب و غریبشان.
علی۲۳۶۹۱۷۵۱۶:۲۰:۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
دیدگاه اصلاح طلبی و اصول گرایی اکنون تبدیل به گفتاری کلاسیک شده و از چرخه فرایندی جامعه خارج شده و مردم از آنها گذر کرده اند
ناشناس۲۳۶۹۲۰۴۱۶:۴۳:۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
خودتون رو با این واژه های نخ نما گول نزنید. تحلیل گران باید خود را به روز کنند . به نظر میرسد هیچ شناختی از جامعه امروز و طرز فکر مردم وجود ندارد .
ناشناس۲۳۶۹۲۳۳۱۷:۱۶:۵۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح‌طلبان به همان اندازه بین مردم محبوبیت و وجاهت دارند که اصولگراها دارند؛ یعنی هیچی.
اصلاح طلب۲۳۶۹۳۰۵۱۸:۴۰:۳۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
با این کارهایی که اصولگرایان انجام می دهند فعلا نیاز به هیچ شورشی از طرف اصلاح طلبان نیست
ناشناس۲۳۶۹۳۸۸۲۰:۲۱:۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاحات؟ تمام شد. جواب نداد. فقط اگر فكر مي كنيد مردم با عبور از اصلاح طلبي به اصول گرايان مي رسند سخت در اشتباهيد.
ناشناس۲۳۶۹۴۰۲۲۰:۳۴:۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
اصلاح طلب و اصول گرا دو روی یک سکه اند هر دو بدنبال منافع شخصی و بی خیال منافع ملی هستند چون‌ اصولا واژه ملی مغفول محسوب می‌شود
ناشناس۲۳۶۹۴۶۴۲۱:۵۷:۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
نمایش اصولی اصلاحی مدتهاست که تماشاگری ندارد
مهدی۲۳۶۹۵۷۵۰۰:۱۸:۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
اگر مردم اصلاح طلبان را طرد کردند، به خاطر این که یار کمکی شما شدند
ناشناس۲۳۶۹۶۲۵۰۳:۱۵:۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
با سلام و تشکر این دو گروه که در واقع یک گروه بودند که به دو دسته اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم بندی شده بودند دیگر در جامعه خریداری ندارند و باخته اند
ناشناس۲۳۶۹۷۵۸۰۹:۳۳:۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
مدام اصولگرا اصلاح طلب نکنید که هیچکدام هم اسم با مسمایی نیستند. مردم چی میگند. این مهم است
یکتانتتریبون

پربحث‌های هفته

 1. بازسازی صحنه جرم اوباش قمه بدست

 2. گزارشی از آمار مهاجرت ایرانیان و سایر کشورهای جهان که باید بدانید

 3. ارز ۴۲۰۰ تومانی؛‌ بودنش یک دردسر، نبودنش هزار و یک دردسر !

 4. توضیح شهردار مشهد درباره حقوق ۵۰ میلیونی

 5. بخت خانه دار شدن را از مجردها نگیرید

 6. دستور کار جدید سعودی ها: جذابیت در جهان اسلام با نزدیک شدن به ایران

 7. علی عسکری: کار در هلدینگ، جهاد فی سبیل الله است

 8. عبور خودروی شاسی بلند از روی یک عابر پیاده

 9. کارشناس هسته‌ای: هدف دیپلمات کره‌ای از حضور در وین فریب ایران بود

 10. علی‌عسگری: خبر استعفایم جعلی است

 11. به رگبار بستن خانه‌ای در ایذه با کلاشینکف

 12. ارتفاع پست !

 13. ضرغامی بر مزار شجریان

 14. از نئولیبرالیسم مبتذل تا توصیه به لبو فروشی؛ چرا الگوی توسعه نداریم!

 15. بساط بی پروایی در پرداخت های نجومی و ناعادلانه کی برچیده می شود؟

 16. مضحکه نوبل؟!

 17. کمین هوشمندانه ببر برای شکار گراز

 18. سقوط آزاد در آموزش مجازی

 19. آیا اصلاح‌طلبان رادیکال در اندیشه آشوبند؟!

 20. نمک پاشی به زخم داغ ‌دیدگان هواپیمای اوکراینی

 21. نشانه های بروز جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی

 22. عطریانفر: اصلاحات ساختاری، تصویری از براندازی است/ حواشی مسئولیت جدید علی‌عسگری/ جهانگیری؛ انزوا یا بازگشت به سیاست؟

 23. از «منهای برجام» تا «برجام پلاس» ؛ سناریوهای محتملِ سرنوشت مذاکرات وین

 24. منشاء صدای انفجار شب گذشته چه بوده است؟

 25. ارائه درخواست فعالیت حضوری مدارس به ستاد ملی مقابله با کرونا

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. ارز ۴۲۰۰ تومانی؛‌ بودنش یک دردسر، نبودنش هزار و یک دردسر !

 2. دستور کار جدید سعودی ها: جذابیت در جهان اسلام با نزدیک شدن به ایران

 3. کارشناس هسته‌ای: هدف دیپلمات کره‌ای از حضور در وین فریب ایران بود

 4. علی‌عسگری: خبر استعفایم جعلی است

 5. ضرغامی بر مزار شجریان

 6. از نئولیبرالیسم مبتذل تا توصیه به لبو فروشی؛ چرا الگوی توسعه نداریم!

 7. بساط بی پروایی در پرداخت های نجومی و ناعادلانه کی برچیده می شود؟

 8. مضحکه نوبل؟!

 9. سقوط آزاد در آموزش مجازی

 10. آیا اصلاح‌طلبان رادیکال در اندیشه آشوبند؟!

 11. نمک پاشی به زخم داغ ‌دیدگان هواپیمای اوکراینی

 12. عطریانفر: اصلاحات ساختاری، تصویری از براندازی است/ حواشی مسئولیت جدید علی‌عسگری/ جهانگیری؛ انزوا یا بازگشت به سیاست؟

 13. از «منهای برجام» تا «برجام پلاس» ؛ سناریوهای محتملِ سرنوشت مذاکرات وین

 14. روایت عضو جداشده منافقین از پشت پرده زندگی مریم رجوی

 15. سردار حاجی‌زاده: آزمایش موفق موتور اول ماهواره برها انجام شد

 16. امیرعبداللهیان در عمان و قطر به دنبال چه بود؟

 17. مخبر: اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی از مسأله فساد آسیب ببیند

 18. روایت سردار حاجی‌زاده از توصیه حاج قاسم به روحانی/ رئیسی: نظام پرداخت حقوق باید فوری اصلاح شود/ دولت مجبور به حذف ارز ۴۲۰۰ است؟

 19. تکذیب ادعای دستور رئیسی برای صدور حکم علی عسگری

 20. روایت نیکزاد از علت حذف ارز ۴۲۰۰/ مشورت رئیسی با لاریجانی و خرازی و جلیلی قبل از سفر به روسیه/ اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان از نگاه مرعشی

 21. انتقاد کیهان از قوه قضائیه درباره محکومیت شریعتمداری/ خزعلی: نمی‌توان فضای فرهنگی را محدود کرد/ پاسخ قالیباف به گلایه رئیسی از مجلس

 22. بازی جدید آمریکا برای امتیازگیری در وین

 23. سعید محمد: ویلاهای منتسب به ریاست جمهوری در قشم به فروش می‌رسد

 24. علم الهدی: نقد در کشور ما آزاد است، اما به طوریکه آب در آسیاب دشمن ریخته نشود

 25. آیت‌الله سبحانی: آمار فرزندآوری بسیار پایین است

آخرین عناوین

بلیط هواپیما