وزیر فرهنگ: گذشت زمان داغ فراق او را کم نمی کند

گروه فرهنگی الف،   4001013076

وزیر ارشاد: نام بلند حاج قاسم سلیمانی عزیز به عنوان یکی از نمادهای مهم سربلندي و غرور همه ایرانیان و مسلمین جهان درتاريخ به ثبت رسیده است.

گذشت زمان داغ فراق او را کم نمی کند.