جنگ با ایران کاری می‌کند که جنگ افغانستان را پیاده‌روی در پارک تصور کنیم!

گروه ویدئو الف،   4000912018

آنچه باید از گذشته بیاموزیم این است که ما می‌دانیم چگونه یک جنگ را آغاز کنیم اما نمی‌دانیم چطور باید از آن خارج شویم.حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یعنی وارد شدن در چرخه‌ای از تنش ها است. منبع: کاوش مدیا