اعتراض چهارمحالی‌ها با سرودی به سبک قطعه «یار دبستانی من»

گروه ویدئو الف،   4000903115