آب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفان

عکس،   4000506060

وقوع طوفان موجب جاری شدن سیلاب در خیابان های لندن و به زیر آب رفتن مسیرهای ارتباطی و برخی ایستگاه های قطار در این شهر شد.

آب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفانآب گرفتگی خیابان های لندن به دلیل سیل و طوفان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین