تزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاه

عکس،   4000503065

مرکز خودرویی واکسیناسیون کرونا در شهر کرمانشاه در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد در حال فعالیت است .کادر درمان در این مرکز در سه خط همزمان می‌توانند ۹ تزریق را انجام دهند.

تزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاهتزریق خودرویی واکسن کرونا در کرمانشاه
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین