گزارش وزیر کشور درباره اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی

سیاسی،   4000422103

رحمانی فضلی گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه هیات وزیران، پیرامون اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی را به جهانگیری ارائه کرد.

گزارش وزیر کشور درباره اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران، پیرامون اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران وسرمایه گذاران خارجی را ارائه  و تاکید کرد: با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، لطفاً دستورفرمائید؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت وپیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ وابلاغ شود.

وزیر کشور بیان کرد: براساس تصویب نامه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۱۸۱ھ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران وبه استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ۱۰-۷-۱۳۹۷، "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها وموسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند‌مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس ازتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی مجوز اقامت پنجساله صادر نماید"

رحمانی فضلی افزود:  با عنایت به اینکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کاراجرایی مربوط به صدورمجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و... بود، وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهیه« شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ، « ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و« نمودار فرآیند اجرایی»  نمود که پس ازتصویب مراتب فوق دربیست ویکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات طی نامه شماره ۲۳۹۴۱۹ مورخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ وگزارش آخرین اقدامات نیزطی نامه شماره ۱۲۹۹۲ مورخ ۶-۲-۱۳۹۹ به حضور رییس جمهور محترم تقدیم و پیشنهاد گردید که "درصورت صلاحدید جهت استفاده حداکثری ازظرفیت قانونی ایجاد شده، دستور فرمائید؛ وزارت امورخارجه(سفارتخانه ها ونمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور) و وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران) دراستمرار همکاری های قبلی، تمهیدات لازم را درجهت تحقق اهداف مصرح در تصویب نامه دولت معمول دارند."

وزیر کشور تصریح نموده است : دستور رییس جمهور محترم در هامش نامه وزارت کشور به شرح زیر درتاریخ ۷-۲-۱۳۹۹ به جنابعالی ابلاغ شد؛ "متاسفانه از این مصوبه مهم هیچ بهره برداری نشد. جلسه ای با حضور وزرای محترم امورخارجه، کشور و  اقتصاد تشکیل و موانع را رفع نمائید"

وزیر کشور در ادامه آورده است: با توجه به اهمیت موضوع، دستورمعاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳-۲-۱۳۹۹، به وزارتخانه های کشور، امورخارجه، اموراقتصادی ودارایی ابلاغ گردید و به منظور اخذ نظرات وپیشنهادات مراجع ذی ربط وهماهنگی برای برگزاری جلسه، مجدداً وزارت کشور طی نامه ای در مورخ ۲۹-۲-۱۳۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تاکید نمود که "براساس شیوه نامه مذکور، وزارت امورخارجه (سفارت خانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور)، وزارت اموراقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دریافت درخواست های متقاضیان را برعهده داشته و کمیسیون اقامت ویژه وتسهیلات وزارت کشور(مستقر دراداره کل اتباع ومهاجرین خارجی)نیز، مسئولیت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های ارسال شده از سوی مراجع تخصصی ذی ربط را برعهده دارد. بدیهی است هریک از دستگاه ها پس از دریافت درخواست ها، در قالب فرم های پیش گفته، ملزم به ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی می باشند."

وزیر کشور ادامه داد: درجلسه هماهنگی مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ باحضور جنابعالی ؛ وزارت کشور موظف شد با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های ذی ربط ظرف مدت یک ماه موضوع اعطای اقامت به اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری درایران دارند را مورد واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب این دسته از متقاضیان درکشور را تهیه و برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماید." قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث وتصمیمات متخذه، طی نامه ای توسط این وزارت،برای معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزرای امورخارجه و اموراقتصادی و دارایی وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید، تا نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد: پس ازاخذ نظرات مکتوب و پیشنهادات و راهکارهای دستگاه های مسئول در این خصوص، جلسه ای درتاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۹، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی ودارایی، وزارت امورخارجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برگزار و تصمیم زیراتخاذ گردید که با امعان نظربه مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب سپرده گذاران و سرمایه گذاران اتباع خارجی، مقررگردید؛ موارد جمعبندی شده و برای اتخاذ تصمیمات لازم تقدیم معاون اول محترم رئیس جمهور گردید.

در فراز پایانی وزیر کشور اظهار داشت: نظر به اینکه براساس نامه شماره  ۸۴۲۷/۰۰/م/۵۷۹۵۶ مورخ -۳-۱۴۰۰ دفترهیئت دولت، موضوع درجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ کمیته فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی و پیشنهادات جمع بندی شده درجلسات وزارت کشور، عیناً تصویب ومقررگردید" اقدامات زیر از سوی مراجع ذی ربط انجام گرفته و نتیجه آن دسته از مواردی که نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون لوایح ارائه شود تا در فرآیند رسیدگی قرارگیرد: الف– مصوبه شورای عالی هماهنگی پیرامون پیشنهاد ردیف (۱) ب- متن مورد نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص پیشنهاد ردیف (۲) پ- بررسی پیشنهاد ردیف (۴) درکمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات وزارت کشور و نهایتاً شورای پول اعتبار.ت- متن مناسب در باب سازوکارهای موضوع ردیف های(۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وبانک مرکزی.

در انتها نیز پیشنهاد شده است که با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده واقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت، ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. «علی لندی» نوجوان قهرمان ایذه‌ای آسمانی شد

  2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

  3. رمزگشایی از مواضع اخیر امیر عبداللهیان

  4. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

  5. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

  6. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

  7. نسخه راغفر برای مهار تورم/ توضیح امیرعبداللهیان درباره زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای/ پاسخ عراقچی به کیهان درباره گریه وندی شرمن در مذاکرات برجام

  8. چرا توان هسته ای ایران را نمی توان تضعیف کرد؟

  9. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

  10. سخنی با برادرمان آقای عراقچی

  11. مقام سابق آمریکایی: اسرائیل تا ۲۰ سال دیگر وجود نخواهد داشت

  12. نیکزاد: لشکر آذری‌ها گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند

  13. سردرگمی سیستماتیک مردم

  14. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

  15. لایحه رتبه‌بندی معلمان مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد

  16. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

  17. کلیپی که اشک رییس جمهور را درآورد

  18. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

  19. به نام فقرا به کام اغنیا

  20. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

  21. دستگیری دعانویس میلیاردر در نیاوران

  22. فیلم| وداع با قهرمان دهه هشتادی/ «علی لندی» فهمیده دوران شد پیکر

  23. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

  24. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

  25. عددهای هشداردهنده در بودجه نویسی

  ابر آروان

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

   2. رمزگشایی از مواضع اخیر امیر عبداللهیان

   3. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

   4. نسخه راغفر برای مهار تورم/ توضیح امیرعبداللهیان درباره زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای/ پاسخ عراقچی به کیهان درباره گریه وندی شرمن در مذاکرات برجام

   5. چرا توان هسته ای ایران را نمی توان تضعیف کرد؟

   6. سخنی با برادرمان آقای عراقچی

   7. نیکزاد: لشکر آذری‌ها گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند

   8. سردرگمی سیستماتیک مردم

   9. لایحه رتبه‌بندی معلمان مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد

   10. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

   11. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

   12. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

   13. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

   14. آب پاکی امیرعبداللهیان رو دست همتای آلمانی/سیاست قطعی ما گره نزدن اقتصاد داخلی به برجام است

   15. سرانجام رایزنی‌های برجامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

   16. بررسی صدور «گواهینامه موتورسیکلت» برای زنان و ورود آنها به «ورزشگاه‌ها»

   17. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

   18. وزیر کشور: اصراری به تغییر همه استانداران نداریم

   19. دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران به رغم تذکر رهبری

   20. نظر رحیم‌پور ازغدی درباره مواضع روسای جمهور پس از مسئولیت/ هشدار رئیسی به سفیر جدید انگلیس/ چرا اصلاح‌طلبان مورد توجه جامعه نیستند؟

   21. نظرات برگزیده مخاطبین الف: تا زمانی که اقتصاد پایدار نداشته باشیم نگاهمان به خارج خواهد بود/ سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل برای مردم نفعی دارد؟/ باید برای حقوق‌های نجومی فکری اساسی کرد

   22. توییت محسن رضایی درباره تایید شهادت علی لندی

   23. توضیح رئیسی درباره علت افزایش واردات واکسن/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما می‌شود؟/ انتقاد اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های امنیتی

   24. واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات گستاخانه نماینده مجلس آذربایجان

   25. آیت الله عاملی: رزمایش سپاه در مرز ارس پاسخی به حضور اسرائیل در آذربایجان است

   آخرین عناوین