آثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندران

عکس،   4000412071

تالاب میانکاله یکی از مناطق زیبای استان مازندران است که در شهرستان بهشهر و نزدیکی بندر امیر آباد قرار دارد. یکی از جذابیت های این زیستگاه پدیده پرنده نگری در پاییز و زمستان است که محلی مناسب برای انواع پرندگان مهاجر است.

آثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندرانآثار آتش‌سوزی تالاب میانکاله - مازندران