جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

عکس،   4000402020

جشن ولادت حضرت امام رضا (ع) با شامگاه سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز برگزار شد.

جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)جشن ولادت حضرت امام رضا - حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)