حضور معلول باغیرت پای صندوق رای

ویدئو،   4000328105

رای اولی گلستانی با وجود آنکه از ناحیه مغز و اعصاب دچار بیماری و در بیمارستان بستری و تحت مداواست از خانواده اش خواست حتما شناسنامه اش را برای رای دادن به دستش برسانند.