شیوه صحیح نشستن هنگام کار با کامپیوتر

ویدئو،   4000324081

دیسک گردن از آنچه تصور میکنید نیز نزدیک تر است پس صحیح بشینید.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین