اولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریز

عکس،   4000324012

اولین المپیاد علمی عملیاتی ورزشی آتش نشانان تبریز با رقابت آتش نشانان ۲۳ ایستگاه عملیاتی تبریز و شهرستان‌های استان روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در تبریز برگزار شد.

اولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریزاولین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانی - تبریز
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین