اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

اجتماعی،   4000223040

مراسم اقامه نماز عید سعید فطر با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در جوار بارگاه ملکوتی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد. عکس؛ بهنام توفیقی/ مهر

اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)
اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)اقامه نماز عید سعید فطر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)