آغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری

عکس،   4000221026

ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری از صبح سه شنبه در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران آغاز شد.

آغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوریآغاز ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین