کوتاه، اتوبوسی و کلنگی؛ داستان ادامه دار مدیریت های دولتی!

شکرالله جمالی، :دکترای سیاستگذاری عمومی،   4000221014 ۱۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
کوتاه، اتوبوسی و کلنگی؛ داستان ادامه دار مدیریت های دولتی!

 مسئله مدیریت ورهبری در دستگاههای دولتی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت بوده و پژوهش های گسترده ای نیز دراین زمینه بعمل آمده است .

یکی از موضوعات مورد بحث که درطول زمان دربین اندیشمندان محل چالش وجدل بوده است بحث ثبات یا عدم ثبات می باشد که مفهومی دوگانه دارد که می تواند درشرایطی متفاوت تبعاتی مثبت ویا منفی داشته باشد چرا که برخی معتقد هستند که همانگونه که تغییرات بهنگام مدیریتی می تواند یک سازمان را از رکود وبی تحرکی خارج  وسبب رویش های فکری ونوآوری واز منظر دیگری گردش قدرت را سبب گردد گروه دیگر اعتقاد دارند اگر این تغییرات مبنای منطقی و علمی و کارشناسی نداشته باشددرجایگاه کلان می تواندسرخوردگی،فرسودگی،دراولویت قرار گرفتن برنامه های کوتاه مدت،غفلت از استراتژی های بهینه بلند مدت و میان مدت ونیز عدم بازدهی  برنامه ها را درپی داشته باشد.

بنظر می رسد آنچه درکشور مادرحوزه مدیریت های کلان دستگاههای اجرایی جای آن خالی می باشد ابتداًانتخاب درست وسپس ثبات می باشد  آمار و اطلاعات موجود در دستگاههای دولتی وصرفنظرازاعضا اصلی هیات دولت نشان می دهد انتصابات در سطح روسا ومعاونین ومدیران کل دستگاههای دولتی با نگرش جناحی وباندی اعوجاجات شدیدی داشته است که بعضاً باآمیختن این نگرش ها به تمایلات قومی و قبیله ای وعشیره ای بنوعی شکاف اجتماعی مرتبط را نیز تشدید   ولطمات وصدمات جبران ناپذیری را نیزبر پیکره نیروی انسانی وامکانات مادی سازمان مربوطه وارد کرده است .این تغییرات که تقریبا تحولی را در سازمان های دولتی درپی ندارد وقتی حادتر می شود که اشخاص منصوب شده ، هیچگونه قرابت ویا تجربه لازم را با اهداف ورسالت های سازمان  نداشته وبواسطه ماندگاری خود وبا استفاده از روش های مندرس ونخ نماشده وبا اعمال مدیریت کلنگی سازمان را فرسنگ‌ها از وظیفه ذاتی خود دور می نماید.

بی پرده وبدور از هرگونه گرایش جناحی ویا له یا علیه شخص واشخاص نگاهی گذرا  به انتصابات درسطح مدیریت عالی  ساز مان آموزش فنی و حرفه ای کشور می اندازیم :

سازمان مذکور،سازمانی دولتی وزیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که از ترکیب سه مجموعه کانون کار آموزی ،تعلیمات حرفه ای ،صندوق کار آموزی دراوایل دهه شصت شکل گرفت ورسالت اصلی آن ارائه آموزش های  کوتاه مدت مهارتی به متقاضیان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی کشور و همچنین ارتقاءمهارت نیروی انسانی موجود در این بخش ها می باشد .

سازمان عملاًاز اوایل دهه هشتاد مبدل به محملی جهت اعمال نفوذ جناح های سیاسی موجود ووروداتوبوسی سایر کارکنان همراستا با جریان حاکم بر دیوان‌سالاری کشور گردید که این تلاطم واعوجاج بعنوان میراث  ماندگار مدیران آن دوران تاکنون پابرجا واستمرارداشته وبنظر می رسد در آینده نیز سیر آن باشدت بیشتری ادامه یابد .

در نوشتار زیر تغییرات مدیریت عالی دراین سازمان راطی یک دهه از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۹در پنج حوزه مدیریت ستادی مورد بررسی قرار می دهیم :

الف )ریاست :دردهه مذکور ساز مان شش رئیس را بخود دیده است که عمر ریاست آنها بطور متوسط ۱٫۶سال بوده است که هیچکدام از آنها اصالت سازمانی نداشته وبرحسب تعلقات باندی وجناحی بعنوان رئیس ساز مان منصوب شده اندخاستگاه این اشخاص نیز همانند عمر مدیریتی آنها نسبتاً عجیب و غریب می باشد از وزارت کشور ،صداوسیما،دانشگاه،مرکز استراتژیک ریاست جمهوری ،و....دستگاههای بوده اند که رئیس به سازمان صادر کرده اند نکته جالب قضیه آن است که دربین این روسا ،احدی نیز وجود دارد که بعد از سپری شدن دهسال از بازنشستگی برای بار دوم بعنوان رئیس ساز مان منصوب گردیده بود .جالبتر اینکه هیچکدام از این روسا عملکرد رئیس پیشین خودرا قبول نداشته وبرای خود وسازمان مجدداًراهبرد واستراتژی وهدفگذاری وبطور کلی سیاستگذاری جدیدی را اتخاذ نموده اند .

ب) معاونت منابع انسانی:درطول دهسال گذشته ،هفت نفر بعنوان معاون منابع انسانی به این پست منصوب شده اند که تنها یکنفر از آنها بومی ساز مان بوده وعمر متوسط خدمت آنها۱٫۴سال بوده است .

 

۲-معاونت پژوهش:

سازمان درطی دهه فوق الذکرهمکاری با هفت نفر معاون پژوهش و برنامه ریزی  را در کارنامه خود دارد که از این تعداد دونفر بومی سازمان ومابقی از سایر دستگاهها وسازمانهای دیگر بوده است که عمر معاونت آنها نیز بطور متوسط ۱٫۴سال می باشد.

پ)معاونت آموزش:

تعداد شش نفر درطول مدت ده‌ساله معاونت آموزش این سازمان را برعهده داشته اند که عمر مدیریت آنها تقریباً ۱٫۷ می باشد.که سه نفر بومی ساز مان وسه نفر مابقی از سایر سازمانها بوده اند .

ج )مدیر کل دفترریاست وروابط عمومی:

درطی دهسال گذشته هفت نفر در این حوزه مسئوولیت داشته اند که عمر متوسط فعالیت آنها حدود ۱٫۴سال می باشد از این تعداد دونفر خارج ساز مان وبقیه بومی سازمان بوده اند.

البته  جایگاه سایر مدیران ستادی و استانی نیز به تبع این جابجایی ها ،تغییراتی داشته اند که این فضا مجال پرداختن به آن را نمی‌دهد.

با گذری اجمالی به عملکرد این تیم ها در سازمان می توان به نکات عمده وقابل توجهی دست یافت :

مدیریت های سلیقه ای  وکلنگی،راهبردهای متفاوت ،عملکردهای شعاری ،تاکید بر فعالیت های فیزیکی نظیر ساخت مراکز، توسعه و گسترش حجم ساز مان بدون توجه به کیفیت ها ،و.........عارضه های را در سازمان درطول سالهای فوق وقبل از آن به دنبال داشته که بطور خلاصه می توان به آنها اشاره کرد هرچندنبایست تاثیرات  فضای بیرونی برسازمان رانیز نادیده گرفت .

-بی انگیزگی ،روز مره زدگی،خستگی،تمایل به خروج از سازمان خصوصا درارتباط با نیروهای با تجربه و کار آزموده ،و.....از عارضه هایی است که این تغییرات متوجه منابع انسانی ساز مان نموده است .

-از منظر عوارض امکانات مادی ساز مان می توان به بلا استفاده ماندن قریب به اکثریت منابع مادی ساز مان نظیر کارگاه‌ها ومراکز وتجهیزات  آموزشی اشاره کرد که براساس برخی آمارهای غیر رسمی تا قبل از همه گیری کرونا با سی درصد ظرفیت اسمی خود فعال بوده اند.  

-در به روز نمودن دستورالعمل ها ومقررات زدایی مکانیزاسیون و.... سازمان دچار نوعی درهم ریختگی وبریکلاژ نهادی شده است بطوریکه به جهت سلیقه ای عمل نمودن،گاهاًبر عدم تمرکز زدایی ودر برهه ای تمرکز شدید اداری را نصب العین خود قرار داده است مضافاً براینکه این سازمان خود مجری ومتولی آموزشهای رایانه ای می باشد ولی هنوز نتوانسته است سیستم یکپارچه وسراسری را در ساختار اداری خود نصب وپیاده سازی نماید .

درهرصورت بنظر می رسد با تغییر حتمی ترکیبات قوه مجریه در ماه‌های آتی، تغییرات عمده در ساختار مدیریتی این ساز مان وبقیه دستگاههای اداری وبه تبع آن عوارض وچالش های دیگری را باید به نظاره نشست.

دیدگاه کاربران

امیر۱۹۶۳۳۸۰۰۹:۴۰:۱۵ ۱۴۰۰/۲/۲۱
لطفا نگارنده پاسخ بده ، مدیر یک دستگاه غلیظ دولتی که رسما در آن هیچ کار خاصی انجام نمیشه مدیره و مدیر یک کارخونه خصوصی که با هزارتا بدبختی از جمله تحریم مواد اولیه ، مالیات ، بیمه ، بازار داغون صادرات و هزارتا چیز دیگه همچنان داره کار میکنه هم مدیره؟ برادر من کلی سازمان دولتی تو این کشور هستند که بود و نبودشون زیاد فرق نداره ، تازه اگر نباشن هزینه های کمتری به بودجه کشور وارد میشه ، این سازمان ها ساخته شدند برای رزومه جمع کردن یکسری آدمی که اسم خودشون و گذاشتن مدیر ، مدیر کجا بود؟؟؟
ناشناس۱۹۶۳۵۰۳۱۰:۴۹:۰۳ ۱۴۰۰/۲/۲۱
تمام به اصطلاح مدیران کشور را باید بصورت اتوبوسی بر کنار و در موقع مقتضی محاکمه نمود
ناشناس۱۹۶۳۴۲۶۱۰:۰۹:۰۱ ۱۴۰۰/۲/۲۱
مدیران ارشد، سالیان درازی است که در راس کار هستند.
ناشناس۱۹۶۳۴۲۹۱۰:۱۰:۳۶ ۱۴۰۰/۲/۲۱
بیش از ۴۰ سال است که یک گروه بصورت اختاپوسی و ملوک و الطوایفی بر سیستم و شبکه بانکی کشور چمبره زده اند و خیلی که هما کنند از بانکی به بانک دیگر میروند حتی تا چند سال بعد از بازنشستگی که برخلاف قانون منع بکار گیری بازنشستگان در بانک خود بکار داده بعد از آن تازه در بانک های خصوصی و دوستانه خود ملحق میشوند نمونه معاون بانک تجارت که چندین یال بطور غیر قانونی بکار ادامه میداد تازه رفته به بانک بنگاه دار هزار توی اینده
ناشناس۱۹۶۳۶۸۳۱۲:۰۹:۱۷ ۱۴۰۰/۲/۲۱
دولت جدید باید بزند زیر پر و پوشال نظام فاسد بانکی
ناشناس۱۹۶۳۴۳۳۱۰:۱۱:۲۴ ۱۴۰۰/۲/۲۱
چرا فقط دولت؟ مگر مملکت فقط در دولت خلاصه می شود؟ اتفاقا در بخش های دیگر، مدیریت با ثبات و طولانی وجود دارد.
ناشناس۱۹۶۳۴۳۴۱۰:۱۲:۲۲ ۱۴۰۰/۲/۲۱
مدیریت در این کشور فقط بین خودی ها دست به دست می شود.
ناشناس۱۹۶۳۶۱۶۱۱:۳۸:۵۱ ۱۴۰۰/۲/۲۱
خودی ها و برو بچدم یک مدیر رو بگیر ببین 500 تا رشته در جاهای مختلف به هم وصلند. اسممون هم گذاشتیم مسلمان . تنها اسم اسلام رو یدک می کشیم.
ناشناس۱۹۶۳۷۲۳۱۲:۳۴:۱۰ ۱۴۰۰/۲/۲۱
مدیریت در کشور ما یعنی تعویض صندلی.
ناشناس۱۹۶۳۴۳۹۱۰:۱۶:۱۵ ۱۴۰۰/۲/۲۱
نیاز به داشتن مدرک دکترا نیست تا بتوان چنین متنی به نگارش درآورد. نویسنده فقط به کمیت اشاره می کند. پس کیفیت چی؟ اوضاع مدیریت در این کشور اسف بار است. در همه بخش ها: در دولت و در خارج دولت.
ناشناس۱۹۶۳۴۸۴۱۰:۳۶:۳۶ ۱۴۰۰/۲/۲۱
مدیریت های اختاپوسی و تارعنکبوتی و ملوک الطوایفی بصورت مویرگی در کشور ریشه دوانده است
ناشناس۱۹۶۳۶۷۶۱۲:۰۶:۵۴ ۱۴۰۰/۲/۲۱
بانک پاسارگاد را بررسی کنید دقیقا همینطور است
ناشناس۱۹۶۳۴۹۷۱۰:۴۷:۲۴ ۱۴۰۰/۲/۲۱
ببخشید این مدیران و مسئولین دست پخت 40 ساله هستند که با انواع بورسیه ها و سهمیه و رانت و گزینش ها ایجاد شده اند از امریکا و اسرائیل که نفرستادنشون / پا روی حق کلی افراد متخصص و کاربلد ( ولی غیر متملق و با شخصیت ) گذاشته شده تا این ها مدیر بشن و مدیریت کنند ولی احمد پوده همون که بوده .....
ناشناس۱۹۶۳۵۵۹۱۱:۰۹:۵۰ ۱۴۰۰/۲/۲۱
تا روزی که چاپلوسی و پاچه خواری جای تخصص رو گرفته باشه هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد مهترین چیز نزد خداوند حق ناس میباشداما ارباب رجوع از ساعت ۱۱وارد اداره ی بشه کارمند و مدیر رفته نماز تاساعت ۱۳ساعت دو هم اداره تعطیله برای فردا درسته نماز اول وقت باید خونده باشه اما با ۱ساعت تاخیر هم فکر نکنم جلو در بهشت معطل نگهشون دارن
ناشناس۱۹۶۳۶۷۲۱۲:۰۳:۵۱ ۱۴۰۰/۲/۲۱
تا اسلاحتلب بر سر کار باشن وضع کشور همینه
ناشناس۱۹۶۳۸۱۲۱۳:۲۹:۲۱ ۱۴۰۰/۲/۲۱
کشور ما جولانگاه بی لیاقت هاست. یک دسته ۵۰۰-۶۰۰ نفری فقط جابجا می شوند. در تمام ساختار کشور هم وضع همینه و ربطی به قوه مجریه نداره.
یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. نامه همتی به روحانی برای «۵ هزار تومان شدن بنزین» منتشر شد+ سند

 2. ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین

 3. ویکیپدیا فارسی دروغ می‌گوید

 4. روایتی تکان‌دهنده از همسر شهید مدافع حرم که باعث تعجب رهبر معظم انقلاب شد

 5. بیانیه علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان

 6. توصیف عجیب روحانی درباره عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان/ روایت مصلحی از نفوذ دشمن در دولت احمدی‌نژاد/ انتخابات ریاست جمهوری بر مذاکرات وین تاثیر می‌گذارد؟

 7. واکنش لاریجانی به اظهارات کدخدایی؛ بهانه و آدرس غلط ندهید

 8. سلیمانی یک نام نیست، یک رسم است...

 9. فراموشی شوراها در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری

 10. پاسخ جلیلی به همتی

 11. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لاریجانی را داد؛ اعتراض به عدم احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی نشده

 12. روایت سیزدهم| در مناظره پایانی چه گذشت؟ / هاشمی اگر بود به چه کسی رای می داد؟/ لاریجانی: دلایل رد صلاحیتم را منتشر کنید!/ توییتِ همتی چین را با کره شمالی اشتباه گرفت

 13. بیانیه اقتصاد دانان حامی رییسی/ او قادر به تغییر وضع موجود است

 14. اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره عدم ممنوعیت سفرهای نوروزی

 15. قدر این‌ پیران فرزانه را بدانیم

 16. عذرخواهی همتی از سعید جلیلی به خاطر یک اشتباه تصویری

 17. قرارداد برنامه نویسی و انواع مهم آن را بشناسید!

 18. ترس و تردید صهیونیست‌ها در آستانه تشکیل دولت جدید

پربحث‌های هفته

 1. «زبان آوری» به جای کارنامه؟!

 2. حقوق‌های نجومی کماکان پابرجاست/ تصویری از فیش حقوقی ۸۵ میلیون تومانی تاجگردون در پست جدید

 3. نامزدهایی به دنبال خواستگار !

 4. نامه همتی به روحانی برای «۵ هزار تومان شدن بنزین» منتشر شد+ سند

 5. ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین

 6. مناظره به شیوه کابوی های آمریکایی !

 7. چیزی از مناظره ها دستگیر مردم شد؟!

 8. متهم ردیف اول در سردی فضای انتخابات

 9. پیش بینی عجیب عرفات پیش از مرگ درباره فلسطین

 10. یک کیک خوشمزه و سهم ناچیز اکثر مردم !

 11. کوتاه درباره ماجرای شش‌کلاس سواد!...

 12. سردار شما چندکلاس سواد داشتی ...

 13. چرا آمریکا «اسد» را دوست ندارد

 14. مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، بدون گواهی استطاعت مالی را ممنوع کنید

 15. فراخوان زاکانی از مردم درباره دولت روحانی

 16. سوال بی‌رودربایستی با مردم؛ آیا امسال رأی می‌دهید؟

 17. آقای رییسی بگذر !

 18. افشاگری وزیر اسبق کشاورزی درباره مدرک تحصیلی مهرعلیزاده / ماجرای حکم‌های آقای کاندیدا برای خودش!

 19. روایت سیزدهم| مناظره غیر منتظره/ رکوردشکنی مناظره در تلوبیون/ شوخی کاربران با امضای همتی! / پست معنادار سایت رهبری در اینستاگرام

 20. روایت سیزدهم| آب پاکی واعظی روی دست همتی!/ رییسی: تصمیم بنزینی را قبل از جلسه سران قوا گرفته بودند/ توهین فرزند مرعشی به زاکانی

 21. حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم ورامین

 22. آیا مناظره های تلویزیونی را باید جدی گرفت؟!

 23. دعوت خاتمی از اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات

 24. همتی: من هم ۲۰ دقیقه وقت اضافه می‌خواهم

 25. ویکیپدیا فارسی دروغ می‌گوید

ابر آروان

پربحث‌های دیروز

 1. نامه همتی به روحانی برای «۵ هزار تومان شدن بنزین» منتشر شد+ سند

 2. بیانیه علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان

 3. توصیف عجیب روحانی درباره عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان/ روایت مصلحی از نفوذ دشمن در دولت احمدی‌نژاد/ انتخابات ریاست جمهوری بر مذاکرات وین تاثیر می‌گذارد؟

 4. واکنش لاریجانی به اظهارات کدخدایی؛ بهانه و آدرس غلط ندهید

 5. سلیمانی یک نام نیست، یک رسم است...

 6. فراموشی شوراها در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری

 7. پاسخ جلیلی به همتی

 8. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لاریجانی را داد؛ اعتراض به عدم احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی نشده

 9. روایت سیزدهم| در مناظره پایانی چه گذشت؟ / هاشمی اگر بود به چه کسی رای می داد؟/ لاریجانی: دلایل رد صلاحیتم را منتشر کنید!/ توییتِ همتی چین را با کره شمالی اشتباه گرفت

 10. بیانیه اقتصاد دانان حامی رییسی/ او قادر به تغییر وضع موجود است

 11. اطلاعیه دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره عدم ممنوعیت سفرهای نوروزی

 12. عذرخواهی همتی از سعید جلیلی به خاطر یک اشتباه تصویری

پربحث‌های هفته

 1. «زبان آوری» به جای کارنامه؟!

 2. نامزدهایی به دنبال خواستگار !

 3. نامه همتی به روحانی برای «۵ هزار تومان شدن بنزین» منتشر شد+ سند

 4. مناظره به شیوه کابوی های آمریکایی !

 5. چیزی از مناظره ها دستگیر مردم شد؟!

 6. متهم ردیف اول در سردی فضای انتخابات

 7. یک کیک خوشمزه و سهم ناچیز اکثر مردم !

 8. کوتاه درباره ماجرای شش‌کلاس سواد!...

 9. سردار شما چندکلاس سواد داشتی ...

 10. فراخوان زاکانی از مردم درباره دولت روحانی

 11. آقای رییسی بگذر !

 12. افشاگری وزیر اسبق کشاورزی درباره مدرک تحصیلی مهرعلیزاده / ماجرای حکم‌های آقای کاندیدا برای خودش!

 13. روایت سیزدهم| مناظره غیر منتظره/ رکوردشکنی مناظره در تلوبیون/ شوخی کاربران با امضای همتی! / پست معنادار سایت رهبری در اینستاگرام

 14. روایت سیزدهم| آب پاکی واعظی روی دست همتی!/ رییسی: تصمیم بنزینی را قبل از جلسه سران قوا گرفته بودند/ توهین فرزند مرعشی به زاکانی

 15. آیا مناظره های تلویزیونی را باید جدی گرفت؟!

 16. دعوت خاتمی از اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات

 17. همتی: من هم ۲۰ دقیقه وقت اضافه می‌خواهم

 18. برای دختر حاج قاسم نه!

 19. قضاوت آشنا درباره مستند زاکانی

 20. رییسی گذشت !

 21. واکنش فعالان فضای مجازی به مناظره اول / کدام نامزدها بهتر ظاهر شدند ؟

 22. دستور رئیسی برای جمع‌آوری بنرها و عکس‌های تبلیغاتی از سطح شهر

 23. عنابستانی یک‌ قدم به دادگاه نزدیک‌تر شد/ بیانیه گروسی علیه ایران/ توضیحات قوه قضائیه درباره کلیپ جنجالی/ تحلیل آذری‌جهرمی از نحوه خداحافظی روسای جمهور

 24. پاسخ محسن رضایی به انتقاد دختر شهید باکری

 25. بیانیه علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان

آخرین عناوین