واکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکی

ویدئو،   4000212093

مرحله دوم واکسیناسیون اعضای کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو صبح یکشنبه در محل درمانگاه ورزشگاه آزادی تهران انجام شد.

واکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکیواکسیناسیون ورزشکاران پارالمپیکی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین