طنین نام سعدی در اردیبهشت شیراز

عکس،   4000201030

به مناسبت یادروز سعدی شیرین سخن در اول اردیبهشت ماه از کلیات نفیس سعدی شیرازی، اثری فاخر از مکتب هنر شیراز در دوره قاجار، به خط میرزا علی نقی شیرازی و تذهیب میرزا محمود شیرازی در دانشنامه فارس با همکاری مرکز سعدی شناسی و موزه ملک در شیراز رونمایی می شود.

طنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیرازطنین نام سعدی در اردیبهشت شیراز
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین