بهار مستعجل - سیستان

عکس،   4000128005

سیستان از منظر زمین‌شناسی، یک دشت آبرفتی هموار و نسبتاً مسطح از رسوبات رودخانه‌ای و در مجاورت کویر است. دارای بهاری کوتاه و زودگذر است که به زودی جای خود را به تابستانی طولانی می‌دهد.

بهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستانبهار مستعجل - سیستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین