آیا بحران جمعیت در کشور حقیقت دارد؟

ویدئو،   3991212062

طی ۱۰ سال گذشته نرخ به دنیا آمدن نوزادان ایرانی را در این فیلم ببینید.

یکتانت

آخرین عناوین