در ایام شیوع کرونا، مراقب این ۹ دستگاه آلوده باشید

ویدئو،   3991206031

یکی از راه های انتقال ویروس کرونا زدن دست آلوده به صورت است که برای جلوگیری از آلودگی دست باید مراقب این ۹ دستگاه باشیم.