تحلیل و بررسی بازار بورس ۲۷ بهمن ۹۹

ویدئو،   3991127111

فشار فروش زیادی امروز توسط حقیقی ها روی سر بازار بود. در انتهای بازار دقیقا در ده دقیقه پایانی در بسیاری از سهم ها خریدار وارد شد و صف فروش را جمع کرد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین