تخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهر

عکس،   3991108098

درراستاي حفظ حقوق بيت المال و آزاد سازي سواحل غرب مازندران با تاييد ديوان عالي كشور يك واحد بنای ساختمانی در ساحل شهر سلمانشهر شهرستان عباس‌آباد با حضور نماينده دادستان،نيروی انتظامی و نيروهای اداره منابع طبيعی شهرستان عباس‌آباد تخريب شد. اين عرصه ساحلی به مساحت ۴ هزار و ۱۱۳ مترمربع بوده كه با حكم قضایی دستور قلع قمع بنای مذكور صادر شده است.

تخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهرتخريب بنای غیرمجاز در سلمانشهر
یکتانت

آخرین عناوین