ویروس جهش یافته کرونا قدرت سرایت بیشتری دارد

ویدئو،   3991104088

مختاری، عضو کمیته علمی ستاد کرونا: ویروس جهش یافته کرونا هم شدت بیماری را بیشتر کرده، هم مرگ و میر آن بیشتر است و هم قدرت پنهان شدن بیشتری دارد. در پیشگیری از کرونا مقداری پیشرفت داشته ایم ولی در درمان عقب هستیم.