اظهارات جنجالی نماینده کنگره آمریکا

ویدئو،   3991029044

نماینده کنگره آمریکا: تعداد سربازانی که در واشنگتن دی سی هستند، از تعداد سربازان ما در افغانستان بیشتر است!