گرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریه

عکس،   3991021022

همایش گرامیداشت مجاهدت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، در خانه ی فرهنگ شهر طرطوس سوریه برگزار شد. در این همایش که سفیر جمهوری اسلالمی ایران و استاندار استان طرطوس نیز حضور داشتند تعدادی از اهالی فرهنگ و رسانه سوریه به سخنرانی پرداختند. همچنین در کنار این همایش، نمایشگاه عکس «حکایة مجد» توسط سفیر جمهوری اسلامی و استاندارد طرطوس آقای صفوان ابوسعدی افتتاح شد.

گرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریهگرامیداشت سرداران شهید مقاومت در سوریه
یکتانت

آخرین عناوین