تشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح

گروه عکس الف،   3990910082

مراسم تشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح صبح دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ در ستاد وزارت دفاع‎ برگزار شد.

تشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلحتشییع شهید فخری زاده با حضور فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح
یکتانت

آخرین عناوین