اهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی

گروه عکس الف،   3990727070

پرسنل نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب صبح روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی در میدان ولیعصر(عج) تهران به مردم ماسک و گل اهدا نمودند.

اهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامیاهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی

آخرین عناوین