فرود بدون چرخ هواپیمای KC-۱۳۰ در مزرعه!

گروه ویدئو الف،   3990709034

فرود اضطراری و بدون چرخ هواپیمای KC-۱۳۰ در مزرعه ای در کالیفرنیا، بعد از برخورد با جنگنده F۳۵ در هنگام سوخت گیری، و حین تمرین روزانه.

آخرین عناوین