مرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجان

گروه عکس الف،   3990631123

در سایه بی‌تدبیری و لجبازی کشاورزان جان هزاران ماهی گرفته شد، در پی تصمیمات نادرست کشاورزان این روستا ، آب سد طبیعی سهرین به صورت غیر اصولی تخلیه و به سوی رودخانه ها و باغات این روستا جاری شده که این امر بدون هماهنگی با محیط زیست استان صورت پذیرفته، که این بی تدبیری ازهر دو طرف، سبب تلف شدن هزاران ماهی در داخل سد طبیعی و در مسیر رودخانه شده است و حال دیگر کسی پاسخگوی این اتفاق نیست.

مرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجانمرگ هزاران ماهی در سد سهرین زنجان

آخرین عناوین